Általános TUDNIVALÓK

A Budapest környéki Törvényszék Cégbíróságán Cg. 13-09-169569 cégjegyzékszámon nyilvántartott RLS Store Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Fehérvári út 32/B.) a Weboldalát meglátogató érdeklődők és vásárlók adatait a jogszabályi előírásoknak megfelelően védi és tiszteletben tartja. Az adatok nyilvántartása, kezelése során kizárólag a jogszabályi rendelkezések alapján és az adatával rendelkezni jogosult személy akaratának és döntésének megfelelően jár el.

A jelen adatvédelmi szabályzat alapján végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján került sor:

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges ilyen esetekben Önről semmilyen adat nem kerül rögzítésre.

Az RLS Store Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Weboldalra látogató számítógépén adatcsomagot, ún. cookie-t helyez(het) el. A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A rendelés felvétele során, vagy az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, posta-címének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Adatait kizárólag az RLS Store Kft. tevékenységi körén belül használjuk, azt más személynek, szervnek, Szolgáltatónak csak akkor adjuk ki, ha erre bennünket jogszabály, vagy jogerős határozat kötelez.

Szabályzatunk célja, hogy a RLS Store Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosított legyen, hogy jogait és személyes adatait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a RLS Store Kft. biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyet rendszeresen ellenőrzünk, és ha az szükséges, a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Az adatkezelés informatikai eszközei biztosítják, hogy

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a www.tetocserepvasarlas.hu internetes lapot.

Az adatkezelés elvei: (2011. évi CXII. tv. 4. §.)

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához el-engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja: (2011. évi CXII. tv. 5. §.)

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi ön-kormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat a Törvény 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, továbbá a Törvény 5.§. b) és c) pontjában meg-határozott esetekben.

Az ADATKEZELŐ

Az adatokat az RLS Store Kft. kezeli (2030 Érd, Fehérvári út 32/B.)

Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága: 13-09-169569

Adószám: 24902346-2-13

Az adatkezelő elérhetősége telefonon és emailben: +36 30 825 2277, rlsstore14@gmail.com

Az adatkezelés felvétele, feladata, hozzáférők köre, időtartama

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelő a honlap bejelentkezést igénylő szolgáltatásainak használatához kéri a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

A lakcímre, az irányítószámra, a szállítási címre, telefonszámra, fizetési típusára vonatkozó adatok megadása csak online vásárlás, vagy ajánlatkérés esetén kötelező. Amennyiben adatok megadására kérjük, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük “kötelező” jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezek az adatok kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

A rendelkezésünkre álló adatait esetlegesen más forrásból származó, vagy beszerezhető egyéb adataival nem egészítjük ki, kizárólag akkor, ha ehhez előzetesen és írásban Ön hozzájárult.

A hírlevélre való feliratkozáshoz elégséges a név és az e-mail cím megadása. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat, ezt követően több hírlevelet, értesítést nem küldünk.

Az adatok felhasználása a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a piackutatást szolgálja, illetve a webshop áruházban történő vásárlást segíti elő. Az így készült statisztikák biztosan nem alkalmasak a felhasználók személyek beazonosítására.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag az oldal megtekintésének gyakoriságára lehet következtetni, esetleg az adott gépet lehet visszakeresni, de személyes adatok nem kerülnek felhasználásra.
Más célból a kezelő nem hasznosítja az adatokat, ez alól kivételt képez, ha Ön a webshop áruházunkban vásárolt és a vásárlás során kérte az árú címére történő elküldését, vagy kiszállítását. Az adatok közlése ez esetben is csak a szükséges mértéig terjednek.

Jogérvényesítési lehetőségek

Minden esetben csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket önként bocsátottak rendelkezésünkre. A személyes adatokról és kezelésükről tájékoztatás kérhetnek a „…….menü pont alatt”. Természetesen ugyanitt bármikor kérhetik személyes adatainak törlését a nyilván-tartásból, melyre az igény bejelentésétől számítottan 72 órán belül kerül sor.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a weboldal tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes tör-vényi rendelkezéseket a 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az adatközlő kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett a jogainak megsértése esetén panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a Nemzeti Adat-védelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A 2011. évi CXII. tv. 22. §.- a alapján az érintett sérelme esetén az adatkezelő ellen a bírósághoz is fordulhat, mely esetben a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Hozzájáruló nyilatkozat

Jelen adatvédelmi szabályzat elolvasását követően a regisztrációs adataim megadásával kijelentem, hogy a jelen Szabályzatban (tájékoztatóban) foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával egyetértek, az adatkezeléshez hozzájárulok. Kijelentem továbbá, hogy adataimat az tetocserepvasarlas.hu honlapon, az Adatkezelési Szabályzat elolvasását követően önként és a program által megadott módon regisztráltam. Hozzájárulok továbbá, hogy elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, vagy piackutatás céljára az adatkezelő kezelje az alábbi adataimat:

név; lakcím; szállítási cím; e-mail cím; telefonszám

Kifejezetten hozzájárulok, hogy az Adatkezelő az általam megadott adatokat továbbítsa az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljesítése céljából.

Tájékoztatjuk, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon olyan technológiát mely alkalmas arra, hogy az Ön által közölni kívánt adatok csak és kizárólag ahhoz az adatkezelőhöz jussanak el, aki részére az adatai közlését kezdeményezte.

Cookie szabályzat

Jelen cookie (=süti) szabályzat a tetocserepvasarlas.hu, az rlsstore.hu , a hoszigetelesvasarlas.hu, a hőszigetelésvásárlás.hu, a tetőcserépvásárlás.hu, a hogyanszigeteljunk.hu , a hogyanepitkezzunk.hu, a legolcsobbszigeteles.hu, a legolcsobbtetocserep.hu, a terrantetocserepvasarlas.hu , és a terrántetőcserépvásárlás.hu weboldalakra (a továbbiakban együttesen: weboldal) vonatkozik, amelyek mindegyike lehetővé teszi a látogatók számára a böngészést, valamint szolgáltatásaink igénybevételét.

A süti egy olyan, betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amely online eszközökre (pl. számítógép merevlemeze, telefon) töltődik le, ha a látogató egyes weboldalakra belép. Mivel a sütivel az adott honlap felismeri a látogató online eszközét, a honlap a látogatóról egyedi információkat (pl. kiválasztott nyelv) tárolhat, így a legközelebbi látogatáskor ezeket az adatokat, egyedi információkat már nem kell kiválasztanunk. A legtöbb jelentős weboldal alkalmaz sütiket.

Ez a weboldal hogyan használja a sütiket, valamint az általunk gyűjtött adatokat?
Ezen a weboldalon négyféle cookie-t használunk:
Munkamenet-süti (session cookie): Ezek az ideiglenesen elhelyezett sütik csak addig működnek, amíg a látogató a weboldalon tartózkodik (pontosabban az adott weboldalra történő belépésétől a böngésző bezárásáig). A munkamenet-sütik „emlékeztetik” a weboldalt arra, hogy Ön az előző oldalon mit választott ki, így nem kell még egyszer ugyanazt az információt megadnia. Weboldalunkon a munkamenet-sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak a weboldal látogatójának beazonosítására.

Tárolt süti (persistent cookie): Ezek azok a sütik, amelyek azután is online eszközén maradnak, hogy Ön elhagyta az adott weboldalt. Egy véletlenszerűen generált és hozzárendelt számot azonosítóként eltárolva segítenek a weboldal látogatóinak egyedi felhasználókként történő azonosításában, és több választható nyelv esetén a következő látogatásig elraktározzák az Ön nyelvi beállításait, illetve azt, hogy mely termékeket választott ki és tett a kosarába. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. Weboldalunkon ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak a weboldal látogatójának beazonosítására.

Nyomkövető süti (tracking cookie):
Ezek az apró fájlok a weboldal használatáról szolgálnak fontos forgalmi adatokkal a kapott jelentéseken keresztül. A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

  •      Google Analytics

Sütik letiltása és/vagy eltávolítása
Nem használunk személyes adatok és azonosítható információk gyűjtésére alkalmas sütiket. Ha azonban Ön szeretné letiltani vagy blokkolni az ehhez a weboldalhoz tartozó sütiket, vagy törölni a már kihelyezetteket, azt böngészője beállításaiban megteheti. Ehhez részletes információkat a böngésző SÚGÓ menüjében, illetve mobiltelefonjának használati útmutatójában talál.

A különböző böngészők beállításai terén az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segítséget nyújthat.

Ha szeretné egy süti tartalmát megtekinteni, kattintson a sütire és az megnyílik. Egy szövegből és számokból álló rövid karakterláncot fog látni. Ha további információra van szüksége, a Kapcsolat menüpont alatt írhat nekünk.

Személyes adatok feldolgozásásnak célja

Az Ön által az RLS Store Kft. részére megadott adatokat, és a digitális felületeinken automatikusan gyűjtött adatokat annak érdekében fogjuk felhasználni, hogy alaposabban megismerjük ügyfelelinket, működtessük a megfelelő kommunikációt, valamint ajánlatokat tehessünk valamennyi kapcsolódási ponton keresztül, amelyekkel rendelkezik.

Fontos webcímek
http://www.naih.hu/
http://www.nhh.hu/
http://abiweb.obh.hu/abi/